صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۷۸,۱۸۵,۲۰۴,۰۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۵۴,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۳۸,۴۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۳۸,۴۰۸
تاریخ انتشار
1398/06/31
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲,۰۵۴,۹۰۳ ۲,۰۳۸,۴۰۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۸۷۸,۱۸۵,۲۰۴,۰۲۳
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۲,۰۷۵,۱۶۵ ۲,۰۵۸,۵۱۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۰۶,۵۶۹,۱۲۶,۲۱۴
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۲,۰۶۷,۱۴۰ ۲,۰۵۰,۵۵۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۸۹۵,۳۳۰,۱۸۰,۱۹۵
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۲,۰۶۷,۱۹۸ ۲,۰۵۰,۶۰۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۸۹۵,۴۱۱,۷۹۷,۹۴۶
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲,۰۶۷,۲۵۶ ۲,۰۵۰,۶۶۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۸۹۵,۴۹۳,۴۱۵,۶۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲,۱۰۷,۷۱۲ ۲,۰۹۰,۸۰۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۵۲,۱۶۶,۸۲۴,۶۲۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲,۰۱۴,۶۸۱ ۱,۹۹۸,۴۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۸۲۱,۸۰۴,۱۶۲,۷۲۲
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۹۲۱,۴۷۰ ۱,۹۰۵,۹۷۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۶۹۱,۱۹۱,۳۱۰,۷۹۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۸۵۶,۵۹۶ ۱,۸۴۱,۶۰۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۶۰۰,۳۰۸,۵۱۰,۶۲۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۷۶۷,۲۳۳ ۱,۷۵۲,۹۲۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۷۵,۰۸۹,۹۹۲,۳۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۷۶۷,۲۸۳ ۱,۷۵۲,۹۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۷۵,۱۶۰,۲۹۹,۷۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۷۶۷,۳۳۳ ۱,۷۵۳,۰۲۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۷۵,۲۳۰,۸۷۰,۲۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۷۳۴,۸۵۷ ۱,۷۲۰,۸۰۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۲۹,۷۳۹,۳۳۰,۱۴۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۷۳۴,۹۰۶ ۱,۷۲۰,۸۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۲۹,۸۰۸,۶۵۳,۶۷۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۷۳۴,۹۵۵ ۱,۷۲۰,۹۰۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۲۹,۸۷۷,۹۷۷,۲۱۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۷۲۶,۸۷۳ ۱,۷۱۲,۸۸۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۱۸,۵۵۶,۸۷۲,۳۷۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۷۳۹,۱۱۹ ۱,۷۲۵,۰۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۳۵,۷۱۱,۵۲۶,۴۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۷۳۹,۱۶۸ ۱,۷۲۵,۰۸۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۳۵,۷۸۱,۰۰۵,۹۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۷۳۹,۲۱۸ ۱,۷۲۵,۱۳۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۳۵,۸۵۰,۴۸۵,۵۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۷۳۹,۲۶۶ ۱,۷۲۵,۱۸۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۴۳۵,۹۱۹,۷۰۹,۲۹۸